Thơ Nắng

 

Thơ Huỳnh Kim Bửu

Nắng

Tháng Tám nắng nám quả bòng

Héo khô tàu chuối nắng cong mái chùa

Lạy trời tôi lạy nắng trưa

Trái xoan mặt đẹp nắng chừa giùm tôi.

H. K. B

Thái

Tuyệt vời

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16810','oo03rl385afdfoplcitkfjeuv5','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-22 03:35:48','/a236669/tho-nang.html')