Thơ Nắng

 

Thơ Huỳnh Kim Bửu

Nắng

Tháng Tám nắng nám quả bòng

Héo khô tàu chuối nắng cong mái chùa

Lạy trời tôi lạy nắng trưa

Trái xoan mặt đẹp nắng chừa giùm tôi.

H. K. B

Thái

Tuyệt vời